วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

ของไหล (Fluid Mechanics)

ของไหล หมายถึงสสารที่มีโมเลกุลยึดกันอยู่อย่างหลวมๆ  จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะบรรจุ ซึ่งหมายถึงของเหลวและก๊าซรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของของไหลไปตามรูปทรงภาชนะ

ในบทนี้จะได้ศึกษาสมบัติของของไหล 2 ลักษณะ คือ
1. สถิตศาสตร์ของไหล ได้แก่ของไหลที่อยู่นิ่ง (Fluid Static)
2. พลศาสตร์ของไหล  ได้แก่ของไหลที่กำลังเคลื่อนที่ (Fluid Dynamics)

การจำแนกสถานะของสสาร